#samenvoorduurzaam | Voor het verduurzamen van uw woning.

035 – 53 378 39

Algemene- en leveringsvoorwaarden Kupers Techniek

Art. 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
1.2 Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 

Art. 2. Tot standkoming overeenkomsten

2.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door onze medewerkers of tussenpersonen gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen.
2.3 De wederpartij is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen 3 dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging is ontkend.
2.4 Vanwege continu schommelingen op de markt kunnen wij geen garantie geven op de geldigheid van de offerte. Bij akkoord zullen de onderdelen moeten worden nagelopen om prijsstijgingen uit te sluiten. Dit geldt ook voor onze leveranciers en fabrikanten. Vanwege een tekort aan grondstoffen en materialen kunnen geen exacte leveringsdatums garanderen voor onze producten.
 

Art. 3. Nakomingstermijn

3.1 De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie.
3.2 Wij hebben het recht de termijnen van nakoming aan te passen, indien niet tijdig alle voor de uitvoering vereiste gegevens door ons zijn ontvangen.
 

Art. 4. Prijzen

4.1 Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn (ex works), Exclusief BTW. Verpakking, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
4.2 Waardevermindering van Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
4.3 Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen van de transactie ingevoerd of verhoogd, kunnen door ons aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
4.4 Vanwege continu schommelingen op de markt en tijden van inflatie zijn wij bevoegd de geldigheidsduur van de offertes in te korten en of aan te passen. Directe aanpassingen zijn een gevolg van prijsverhogingen vanuit de fabrikant.
4.5 Prijsverhogingen van producten vanuit onze leveranciers in de periode van de uitgegeven offerte en het moment van levering kunnen wij doorberekenen bij een stijging hoger dan 3% tenzij anders is afgesproken. Als er meer dan 60 dagen verstrekt tussen akkoord op offerte en de daadwerkelijke uitvoerdatum zijn wij bevoegd eventuele prijsstijgingen door te voeren bij een verhoging van meer dan 2,5 %.
 

Art. 5. Risico

5.1 Bij levering franco (delivered duty paid), waaronder niet is begrepen het lossen van de goederen van enig vervoermiddel, reizen de goederen voor rekening en risico van ons. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Als tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld dat de goederen klaar staan ter verzending.
5.2 Leveringscondities worden uitgelegd in overeenstemming met de laatst gepubliceerde “Incoterms”, voor zover zij niet afwijken van hetgeen uit deze voorwaarden en/of uit tussen partijen schriftelijk vastgelegde afspraken voortvloeit.
5.3 Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij.
5.4 Verzekeringen worden door ons slechts op verzoek en voor rekening van de wederpartij afgesloten. Nimmer kan de wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf de verzekeringsovereenkomst zou hebben afgesloten.
5.6 Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.
5.7 We zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, schade, en garantie van producten die niet door ons geleverd zijn en wij geen percentage risico geld over hebben ontvangen.
 

Art. 6. Reclame

6.1 Reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen, na de nakoming door de wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
6.2 Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.
6.3 Ieder beroep op verrekening wordt voorts uitgesloten.
6.4 Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.
6.5 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.
6.6 Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.
 

Art. 7. Aansprakelijkheid

7.1 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, onverminderd het in art. 3 bepaalde en onverminderd ons recht alsnog na te komen hetgeen door de wederpartij is bedongen, voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van het bepaalde in art.27.
7.2 Schade ontstaan door aan of ten gevolge van goederen, die door ons van een andere leverancier zijn betrokkenen of diensten, die door ons zijn uitbesteed, wordt slechts vergoed, indien en voor zoveel de schade door de desbetreffende leverancier aan ons is vergoed en wij deze vergoeding hebben ontvangen, onder aftrek van de daarbij gemaakte kosten. 7.3 Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, enz. van onze goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven
7.4 Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de wederpartij jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor onze rechtstreekse gehoudenheid jegens de wederpartij als voortvloeiend uit deze voorwaarden. De wederpartij zal ons ter zake vrijwaren.
7.5 Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor. De wederpartij zal ons ter zake vrijwaren.
7.6 Bij gebreken na oplevering zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgschade. Gebreken aan de door ons uitgevoerde of geleverde materialen worden kostenpost opgelost als deze binnen de wettelijke garantietermijn van 2 jaar liggen.
 

Art. 8. Annulering

8.1 Annulering door de wederpartij dient schriftelijk aan ons te geschieden.
8.2 Indien de kosten voor het ontwerp, tekeningen, modellen etc. separaat in de offerte zijn opgenomen of anderszins separaat tussen partijen zijn overeengekomen, dienen deze kosten te allen tijde door de wederpartij te worden betaald.
8.3 In elk geval dient de wederpartij naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering een percentage van de overeengekomen totale contract som – voor zoveel van toepassing verminderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 2 – aan ons te betalen volgens het volgende schema:
-100% bij ontvangst van de annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het evenement; -75% bij ontvangst binnen 1 week voor aanvang evenement; -50% bij ontvangst binnen 1 maand voor aanvang evenement; -25% in alle andere gevallen;
8.4 Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen.
8.5 Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zullen wij gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname.
 

Art. 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als overmacht worden omschreven, zijn wij ontslagen van onze contract verplichtingen jegens de wederpartij. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit transacties in de weg te staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege, waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, niet-nakoming van onze leverancier althans niet-nakoming onder de met ons afgesproken condities, watersnood, bedrijfsstoring zowel in onze eigen onderneming als in ondernemingen waarvan wij materialen betrekken of waar wij materialen laten bewerken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer van de grondstoffen en/of materialen.

Art. 10. Reclame bij koop en verkoop

10.1 De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpartij. In afwijking van het bepaalde in art. 6 lid 1, dient de wederpartij zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst over de hoeveelheden te hebben gereclameerd, bij gebreke waarvan de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten geacht worden als juist te zijn erkend.
10.2 Bij koop en verkoop vangt de reclametermijn aan, nadat de goederen zijn ingeladen of – ingeval van levering franco huis – nadat de goederen voor het los-sen gereed staan.
10.3 Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt of gebruikt, dan worden zij in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd.
 

Art. 11. Montage

11.1 De wederpartij zorgt ervoor, dat wij tijdig kunnen beschikken over tekeningen en andere gegevens, die voor het verrichten van de werkzaamheden noodzakelijk zijn.
11.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en garantie van producten die niet door ons geleverd zijn maar die wij wel moeten monteren, tenzij er een 10% betaald wordt over de aankoopsom van deze producten en deze geldt alleen voor de montage. Op de producten geld alleen de fabrieksgarantie die u heeft gekregen bij aankoop.
11.3 Bij het bijplaatsen en of kleine aanpassingen op een bestaande installatie zijn wij niet verantwoordelijk voor het naderhand inregelen als de aanpassingen niet meestromen. Mochten wij het systeem moeten inregelen dan zal hier een post voor staan of een stelpost.

Art. 12. Retourzendingen

12.1. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zijn wij gerechtigd tot creditering tegen de marktprijzen op de dag van terugname en aan de wederpartij een schade-vergoeding door te berekenen van tenminste 20% van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van de schade.
 

Art. 13. Eigendomsvoorbehoud/voorbehouden pandrecht
13.1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen. Wij behouden recht tot retentie op producten die niet betaald zijn door de opdrachtgever maar wel door ons zijn geïnstalleerd.
13.2 Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.
13.3 Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
13.4 De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.
 

Art. 14. Afname

14.1 De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een transactie geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een week, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen. Bij geen afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere ge-val, zal de wederpartij van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wij hebben dan het recht te onzer keuze hetzij nakoming te vorderen hetzij de transactie zonder tussenkomst van enige rechter als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding jegens de wederpartij.
 

Art. 15 Export

15.1 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke voor elke afzonderlijke leverantie opnieuw dient te worden verkregen, is export niet toegestaan.
 

Art. 16. Overige bepalingen Intellectuele eigendom

16.1 Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daar-onder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven ons eigendom en slechts te onzer beschikking. De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.
 

Art. 17. Geheimhouding

17.1 De wederpartij is gehouden alle van ons afkomstige informatie en in het kader van de uitvoering van de transactie te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie geheim te houden.
 

Art. 18. Betaling

18.1 Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur c.q. vordering steeds 30 dagen na factuurdatum of de anderszins gestelde termijn. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.
18.2 Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. De berekeningswijze is overeenkomstig die van de wettelijke rente. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke rente, verhoogd met 4.
18.3 Iedere verplichting van de wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.
18.4 Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vorde-ring, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.
18.5 Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.
18.6 Bij geen ontvangen aanbetaling voor uit te voeren werkzaamheden zijn wij bevoegd de opdracht te annuleren. Mocht de tot stand gekomen afspraken niet worden nagekomen dan zijn wij bevoegd de opdracht te annuleren en de door ons gemaakte kosten in rekening te brengen.
 

Art. 19 Kosten

19.1 Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de vordering, met een minimum van € 250,00, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vor-dering in handen van onze advocaat is gesteld ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.
 

Art. 20. Garantie

20.1 Indien wij in het kader van een transactie garantie verlenen, heeft deze garantie, behoudens nadere schriftelijke omschrijving betrekking op het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de wettelijke garantie van 2 jaar op de montage. De garantie van de producten is de fabrieksgarantie volgend de productsheets. Wanneer er op product garantie langer dan 2 jaar geldt vanuit de fabrikant. Zullen bij reparatie de arbeidstijd en bijkomende materialen in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen is. 20.2 Onze garantie geldt niet: a. indien wij na overleg met de wederpartij gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren. b. indien de oorzaak van de fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.
20.3 Voor goederen of onderdelen, welke wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze desbetreffende leverancier aan ons wordt gegeven.
20.4 Onze garantie vervalt, indien het betreft: a. fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard van de gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage. b. indien de wederpartij op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten. c. indien de wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmede samenhangende transactie voortvloeit.
 

Art. 21 Zekerheid en ontbinding

21.1 Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de transactie bij niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, van de wederpartij of een gegron-de vrees daarvoor, zoals in geval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeelte-lijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd, de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, de transactie dienaangaande door een enkele verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op verdere vergoeding van de schade, of zekerheid te verlangen voor tijdige nakoming. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen c.q. vorderingen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd naast opschorting van onze verplichtingen ook voor de verdere nakoming deugdelijke zekerheid te verlangen.
 

Art. 22 Kettingbeding

22.1 Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van zijn onderneming is de wederpartij verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover ons voor hun verzuimen.
 

Art. 23. Meerdere partijen

23.1 Indien een transactie wordt gesloten tussen ons enerzijds en twee of meerde-re partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
 

Art. 24 Rechtskracht

24.1 De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval onze onderneming geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Art. 25 Toepasselijk recht

25.1 Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
25.2 De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden.
25.3 In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.
25.4 De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Art. 26. Geschillen

26.1 Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging, thans zijnde Hilversum, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.
 

Art. 27 Conversie

27.1 Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.
27.2 Indien art. 7 lid 1 onder omstandigheden niet kan worden toegepast, zal het hierna bepaalde daarvoor in de plaats treden: Ingeval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming hoe ook, onverminderd het in art. 3 bepaalde, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door alsnog nakoming van hetgeen door de wederpartij is bedongen. Voor het geval alsnog nakoming onzerzijds niet meer mogelijk is, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de wederpartij gemaakte onkosten tot een maximum van 25% van het factuurbedrag van de transactie dan wel, indien de schade het gevolg is van de uitvoering van duurcontracten, tot het maximum van 25% van de op het duurcontract betrekking hebbende factuurbedragen in het betreffende kalenderjaar.
 

Art. 28. Beperkte toepassing particulieren

28.1 De artikelen 6 lid 3 en art. 26 zijn niet van toepassing, indien de wederpartij een in Nederland verblijvend natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. De bewijslast hieromtrent ligt bij de wederpartij.
28.2 Indien de wederpartij voldoet aan de omschrijving in lid 1 van dit artikel, dan wordt hem bij een beroep op prijsverhoging ingevolge art. 4 binnen 3 maanden na totstandkoming van de transactie, alsmede in geval van verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijn ingevolge art. 3 alsnog de mogelijkheid van ontbinding verschaft.
 

Algemene voorwaarden Kupers Techniek Kvk 57963665.
In deze voorwaarden wordt verstaan: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. Goederen: alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, alle vormen van dienstverlening, dit alles voor zover de strekking van deze voorwaarden zich daartegen niet verzet. Transactie: iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis, een recht dan wel overeenkomst in het leven roept.